Christopher Pierce - "Three White Daisies", 8x6, Oil
"Three White Daisies "
8x6, Oil

Back